RODO - Osowiec Śląski

UBEZPIECZENIA
OSOWIEC - TRZĘSINA
Przejdź do treści

RODO

Parafia
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach ul. Opolska 6, 46-023  reprezentowana przez ks. Proboszcza Tadeusza Muca przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r.
Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymsko - katolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu -Węgrach.
Możliwość kontaktu z administratorem:
korespondencyjnie na adres: ul. Opolska 6, 46-023 Węgry
Parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.
Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba która ukończyła lat 18, której dane dotyczą, za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych:
zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
ü  żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,
ü  usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,
ü  ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
Wizerunek:
Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,
wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole , a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, www.kiod.epoiskopat.pl.
Proboszcz Tadeusz Muc
RODO W KANCELARII PARAFIALNEJ
Weszło w życie tzw. RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje ono wszystkich: firmy, zakłady pracy, szkoły … także i Kościół. Co się w związku z tym zmieniło np. w kancelarii parafialnej? Konferencja Episkopatu Polski wydała „Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”.
Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednak zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:
Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobie pełnoletniej, której akt dotyczy oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.
Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.
Wróć do spisu treści